SYNDIC Brugge, Immo Visie

Wettelijke bepalingen

Onderstaande regeling is van toepassing op de website van Immo Visie. Het gebruik van deze website betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

Immo Visie en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van deze website. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Immo Visie en haar informatieaanbieders garanderen echter niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

Immo Visie is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien Immo Visie gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het is mogelijk dat Immo Visie of een aanverwante dienst een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en Immo Visie is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

Privacy

Immo Visie verbindt zich ertoe om identiteitsgegevens van klanten die via deze webstek met haar contact nemen alleen voor eigen gebruik aan te wenden en niet met derden te delen.

Copyright - auteursrechten.

Alle eigen teksten, foto's, tekeningen en grafieken van onze webstek kunnen integraal overgenomen worden op een andere webstek of papieren publicatie. We weten dit evenwel graag, stuur ons gewoon een mailtje. Je kan ze ook afdrukken voor privé-gebruik. Op teksten, foto's en tekeningen waarop eventueel auteursrecht geldt, dient hun gebruik enkel geïnterpreteerd te worden in het kader van de informatieverstrekking tot het brede publiek. Betrokkenen en/of instanties die zich in hun rechten zouden geschaad weten, kunnen ons dit bij eenvoudig schrijven of e-mail laten weten.

Iedereen kan van op een andere webstek ook een link leggen naar deze webstek of naar individuele pagina's uit de webstek. Daarvoor hebben we graag dat je de bron vermeld.

ImmoVisie bvba

Baron Ruzettelaan 240
8310 Brugge

Tel. (050)31 77 44
Fax (050)31 98 45

KBO BE 0440.117.011

Patsy Vermeire, vastgoedmakelaar-syndicus BIV 207378
Toezichthoudende autoriteit Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel.
Onderhevig aan de plichtenleer van de vastgoedmakelaar.